Artikel 1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website EQUIBUCHES (toegankelijk via EQUIBUCHES.be ) van de B.V.B.A. AL LIVING met ondernemingsnummer 0848.376.054 en maatschappelijke zetel te 5330 Ivoy ( MAILLEN), Ivoy,1 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ) en de personen die middels deze site overgaan tot aankopen, ( hierna ‘ de gebruiker ‘ genoemd.)


1.1 Identificatie

Bedrijfsvorm : BVBA

Inschrijving met ondernemingsnummer BE 0848.376.054

Bedrijfsnaam : AL LIVING (EQUIBUCHES)

Exclusief naverkoper voor de BENELUX


Internet site : http://equibuches.be
E-mail : info@equibuches.be

De koper hierna genoemd is de onderneming of particulier die uitdrukkelijk deze verkoopsvoorwaarden aanvaard. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen gesloten met AL LIVING ( EQUIBUCHES), hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.


1.2 Algemeenheden

Deze verkoopsvoorwaarden kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door de verkoper worden gewijzigd, deze wijzigingen zijn onmiddellijk toepasbaar op alle verdere transacties.

Beide partijen verklaren zich akkoord dat hun transacties uitsluitend door de huidige overeenkomst wordt geregeld, met uitsluiting van mogelijk eerdere afwijkende voorwaarden op de website.

Indien een der voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, wordt zij geacht te vallen onder de regelgeving van het Belgisch recht met betrekking tot verkoop op afstand.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Deze verkoopsvoorwaarden bepalen de modaliteiten van verkoop tussen de verkoper en de gebruiker, inclusief bestelling, diensten, producten, betaling en levering

Zij bepalen alle fasen tussen bestelling en aflevering en garanderen de opvolging van elke bestelling tussen beide partijen.

Elke gebruiker van de website die niet beschikt over een klantnummer wordt geacht de inschrijvingsprocedure te doorlopen teneinde een klantnummer toekend te krijgen.

De details zoals beschreven in de catalogi, prijslijsten, websites, nototies, enz worden vrijblijvend en ten titel van inlichting medegedeeld, en kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door de verkoper worden gewijzigd.

Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke en integrale aanvaarding van deze details inclusief de opgegeven prijs (in functie van het leveradres).

De offertes hebben een geldigheidsduur van een week vanaf de offertedatum behoudens andere bepalingen vervat in de offerte zelf.

De validatie impliceert een handtekening en aanvaarding van alle op de site verrichte transacties.Artikel 2. Terminologie

Dit omvat alle diensten zoals voorgesteld door AL LIVING (Equibuches) op hun website http://equibuches.be.
Elke persoon die wenst gebruik te maken van EQUIBUCHES en die zich akkoord verklaard met de algemene verkoopsvoorwaarden wordt hierna « KLANT » genoemd, elk bedrijf dat door EQUIBUCHES werd geautoriseerd hun producten te verkopen wordt hierna « LEVERANCIER » genoemd, elke bestelling geplaatst door een klant volgens de voorziene procedures wordt hierna « BESTELLING » genoemd.


Artikel 3. Registratie van persoonsgegevens

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich registreert op de website www.equibuches.be als mogelijke contractuele partij van EQUIBUCHES geeft door de communicatie bepaalde persoonsgevens door aan AL LIVING ( EQUIBUCHES).

Deze registratie impliceert een uitdrukkelijke toestemming aan AL LIVING ( EQUIBUCHES) om deze persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand.
Het registreren kan enkel gebeuren door natuurlijke of rechtspersonen die handelsbekwaam zijn.

Tijdens de registratie procedure ontvangt de natuurlijke of rechtspersoon een identificatiecode en kiest hij een paswoord, dat door AL LIVING ( EQUIBUCHES) gevalideerd wordt, deze gegevens worden aan de klant door EQUIBUCHES bevestigd.

De klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding, en juist gebruik van zijn identificatiecode en paswoord.

Er wordt aangenomen dat elke identificatiecode en paswoord daadwerkelijk door de klant zelf werd gecreeerd.

AL LIVING (EQUIBUCHES) behoudt zich het recht voor het gebruik van een identificatiecode en paswoord voorlopig of permanent te blokkeren indien blijkt dat de klant een of meerdere clausules uit de verkoopsvoorwaarden niet aanvaardt.

De persoonlijke gegevens in het gegevensbestand van AL LIVING (EQUIBUCHES) worden uitsluitend aangewend voor klantenadministratie, orderopvolging, levering en facturatie van materiele of immateriele goederen, bepaling van solvabiliteit, aan het profiel onderhevige publiciteit en gepersonnaliseerde marketing.


Artikel 4. Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Basisbeginsels wat betreft verzameling van persoonlijke gegevens.

In principe, heeft de klant toegang tot de website zonder verplichting tot verstrekken van persoonsgegevens zoals naam, adres, postcode, email adres…

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat tot het verkrijgen van bepaalde diensten (vraag voor informatie, reservatie, leden gedeelte, inschrijving op de newsletter…) bepaalde persoonsgevens aan de gebruiker worden gevraagd. In voorgaand geval wordt de gebruiker steeds op voorhand verwittigd en worden deze gegevens gebruikt overeenkomstig de richtlijn 2002/58/CE betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.

Dit betekent concreet:

Uw persoonsgegevens uitsluitend mogen verzameld en verwerkt worden overeenkomstig de voorafbepaalde doeleinden.

U heeft ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Hiervoor kan U contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

Gebruik van gegevens voor statistiek en website navigatie

Wanneer U toegang verschaft tot de website, verzamelen de servers automatische volgende gegevens :

* IP adres van waar U inlogt;
* datum en uur dat U de website bezocht;
* geconsulteerde webpagina’s;
* type browser;
* operation system van Uw PC;
* gebruikte zoekmachine en trefwoorden.

Deze informatie heeft als enig doel om het aantal bezoekers tot de diverse onderdelen van de website te meten om eventueel technische verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Gebruik van cookies. Teneinde het gebruik van de website te optimaliseren kan AL LIVING (EQUIBUCHES) occasioneel overgaan tot het gebruik van “cookies”.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. De “cookie” kan niet gelezen worden door een andere site web, maar enkel door diegene die hem heeft aangemaakt. De website gebruikt “cookies” om administratieve redenen, bijvoorbeeld, om Uw voorkeur voor bepaalde informatie te herkennen, zodat U die niet telkens opnieuw opnieuw hoeft in te brengen.

Het merendeel der “cookies” functioneert enkel gedurende Uw bezoek aan de site. Onder geen beding bevat deze informatie die zouden kunnen leiden dat U ongevraagd telefonisch of per mail gecontacteerd wordt.

U kan tevens Uw browser zodanig configureren dat U verwittigd wordt wanneer « cookies » worden aangemaakt.


Artikel 5. Prijsmodaliteiten

Alle productinformatie zoals afleverkosten, garantie en prijs zijn duidelijk vermeld op de infofiches van elk product.

De verkoopprijs van elk product op de website van EQUIBUCHES is in EURO.
Deze prijs is inclusief BTW (voor zover van toepassing) en Recupel, exclusief afleverkosten of bijkomende verzekering.

Na validatie zijn de in Uw bestelling vermelde prijzen definitief. Mocht er zich enkele dagen na Uw bestelling een prijsdaling voordoen, is het niet mogelijk hiervoor een compensatie te bekomen, bij een prijsverhoging wordt U uiteraard geleverd aan de eerder vastgestelde lagere prijs.

Verkoop zonder BTW aan mogelijke rechthebbenden is enkel mogelijk na voorafgaande voorlegging van de nodige bewijsstukken.

De afleverkosten worden automatisch berekend in functie van elke bestelling. U vindt de detail van de berekening op Uw orderoverzicht, voordat U definitief tot bestelling overgaat.

De prijs die door de koper betaald dient te worden, hierna « totaalprijs » genoemd, is identiek aan de prijs die tijdens de bestelling werd vermeld.

Verder informatie over prijzen kunt U aanvragen via info@equibuches.be


Artikel 6. Levering : kosten en voorwaarden

De afleverkosten zijn duidelijk gestipuleerd op de website en zijn in functie van de plaats van aflevering.


Artikel 7. Bestelmodaliteiten

De aangeboden artikels zijn geldig in functie van aanwezige voorraad. Een prijsofferte is geldig gedurende 3 maanden behoudens andere vermeldingen op de offerte zelf.

7.1 Productbeschrijving

Equibuches® is een Frans product waarvan de productie startte in 2012. De beste manier om het product beter te leren kennen is het gewoon zelf uitproberen.
Geperste haardblokken Equibuches® zijn gerecycleerd uit paardenstal schilfers en houtafval. De samenstelling is een volledig natuurproduct. Equibuches® blokken zijn een prima aanvulling op het conventionele haardhout en laten U toe de temperatuur in Uw woning te optimaliseren.

7.2 Beschikbaarheid


Afhankelijk van de beschikbare voorraad. Equibuches zal persoonlijk contact met de klant opnemen indien een bepaald item niet voorradig zou zijn en zal een evenwaardig alternatief voorstellen.

7.3 Importbeperkingen


Het dient aanbeveling om bij de lokale overheid te informeren of er eventueel in Uw land of regio bepaalde restricties voor invoer of gebruik van bepaalde producten die U wenst te bestellen van toepassing zijn.

Er wordt gewezen op het feit dat bepaalde producten technologische kenmerken kunnen vertonen die onderhevig zijn aan exportcontrole door de Verenigde Staten, de Europese Unie of andere landen waar de producten kunnen worden geleverd en gebruikt.

U bent gehouden deze richtlijnen na te leven. De producten kunnen niet verkocht, gehuurd of vervoerd worden naar gebruikers of gebieden onderworpen aan restricties, of aangewend voor daden van massale vernietiging of genocide.

U dient zich strict te houden aan de gangbare regelgeving, die kan varieren naargelang het product.

7.4 Bestelprocedure


Bij de eerste online bestelling dient de klant een « Klantenaccount » aan te maken ; er zal gevraagd worden een unieke identicatie (« Login ») en een paswoord te creeren.

Na de validatie van elke bestelling wordt U via een beveiligde verbinding verder geleid naar Uw klantenaccountrs, waar U de details van Uw bestelling kunt terugvinden.

Uw bestelling wordt pas definitief geregistreerd nadat verschillende gegevens werden gevalideerd. Nadat U de betaalwijze heeft aangeduid wordt de aankoop als voltooid beschouwd. (U verklaart U dan akkoord met de goederen en de prijs)

Daarna ontvangt U een automatisch gegenereerde orderbevestiging op het door U bepaalde e-mail adres.

In deze bevestiging vindt U alle details van Uw bestelling. Equibuches behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren indien met de klant een niet afgehandelde klachtenprocedure aan de gang is.

7.5 Annulatie van een bestelling


Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bij uitdrukkelijke niet-aanvaarding wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Indien U een bestelling wenst de annuleren dient U zich rechtstreeks tot onze klantendienst te wenden, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk, en dit onder vermelding van de facturatienaam en nummer van de desbetreffende bestelling.

Indien de bestelling zich reeds in uitlevering bevindt, kan U enkel annuleren door de zending te weigeren en deze ONGEOPEND terug te sturen naar Equibuches.

Bestellingen van handelaars kunnen nooit unilateraal geannuleerd worden. Hiervoor is een uitdrukkelijke toestemming van Equibuches vereist. Bestellingen die tot stand zijn gekomen via tussenpersonen of geautoriseerde dealers zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging van de verkoper.Artikel 8. Betaalmodaliteiten

De betaling voor leveringen aan particulieren kan geschieden via het online platform of via overschrijving.
Voor bestellingen door handelaars wordt de betaling van de factuur geregeld in overleg met beide partijen.


Artikel 9. Herroepingsrecht

Bij een overeenkomst op afstand beschikt de consument in principe over een termijn van minimaal veertien werkdagen om van de koop af te zien. Deze termijn gaat in de dag na de levering van de goederen. De consument kan zijn recht om af te zien van de koop uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief.
EQUIBUCHES SPRL kan enkel gunstig gevolg geven aan dergelijk verzoek indien het product ongebruikt, onbeschadigd en volledig in de originele verpakking is.

De koper dient EQUIBUCHES van zijn voornemen op de hoogte te brengen. Op voorwaarde dat voldaan werd aan de in bovenstaande paragraaf vermelde voorwaarden, ontvangt de koper een nummer voor retourzending. De klant staat ook zelf in voor de retourkosten, en is tevens verantwoordelijk dat de goederen ordentelijk worden verpakt opdat er geen schade zou onstaani tijdens de retourzending.


Bij misbruik behoudt EQUIBUCHES zich het recht voor toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren.
Verder informatie over prijzen kunt U aanvragen via info@equibuches.be


Artikel 10. Garanties

Conform Artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek, heeft de consument (in dit geval de « privé » consument) recht op een wettelijke waarborgtermijn voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Onder voorbehoud van presumptie van het bedoelde

Artikel 1649 quater § 4 van het Burgerlijk wetboek (« het gebrek aan overeenstemming vastgesteld in een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de levering wordt geacht bestaan te hebben op het moment van levering ») is het na het verstrijken van de termijn van 6 maanden en voor het einde van het tweede jaar aan de koper om aan te tonen dat het gebrek aan overeenstemming reeds bestond op het moment van levering van het product.

De koper zal gehouden zijn de verkoper aangetekend op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van een gebrek aan overeenstemming binnen een periode van twee maanden nadat hij het gebrek had vastgesteld. Het niet naleven van deze termijn kan ertoe leiden dat de koper zijn recht op waarborg niet kan inroepen.
Indien vaststaat dat aan de voorwaarden van de wetgeving inzake de wettelijke garantie is voldaan, engageren wij ons om in de kortst mogelijke tijd het niet conforme goed te vervangen.
Ingeval van zichtbare gebreken, dient de klant bij levering reeds voorbehoud te maken. Indien hij dit echter op dat ogenblik nalaat te doen, is een latere klacht niet meer mogelijk. Tegelijk is de klant ook gehouden onverwijld schriftelijk en binnen een termijn van 5 dagen aan EQUIBUCHES melding te maken van het gemanifesteerde gebrek.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

De firma al-living bvba, dat de commerciele benaming EQUIBUCHES voert, heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

EQUIBUCHES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

EQUIBUCHES is niet aansprakelijk voor schade, van materiele of andere aard, die kunnen voortvloeien uit van een verkeerde werking of oneigenlijk gebruik van de geleverde goederen. Hetzelfde principe geldt ingeval van productwijzigingen aangebracht door leveranciers. Ten allen tijde beperkt de aansprakelijkheid van EQUIBUCHES zich tot maximaal de waarde van het geleverde goed, en kan dit bovendien niet ingeroepen worden ingeval van kleine vergissingen in leveringen, die zich ondanks alle genomen voorzorgen zouden kunnen voordoen.

EQUIBUCHES is niet aansprakelijk tov een klant of een derde persoon, voor indirecte schade, bedrijfsverlies of teruggang van het zakencijfer, die zich zouden kunnen voordoen.

Ongeacht de aansprakelijkheidsbepalingen zoals in de voorgaande paragrafen beschreven, beperkt de aansprakelijkheid van EQUIBUCHES binnen de context van deze verkoopsvoorwaarden zich tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het betaalde bedrag van de oorspronkelijke transactie.

EQUIBUCHES is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van uitgeputte voorraad, niet beschikbaarheid van het product, heirkracht, bedrijfsstoring, overstroming, brand, algemene of gedeeltelijke staking, met name bij de postdiensten of transportsektor.

EQUIBUCHES engageert zich om via de site gecommuniceerde informatie niet aan derden te bezorgen. Gelet op het confidentiele karakter, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor het afhandelen van de bestelling van de klant en om de latere communicatie naar de klant toe via Newsletter en e-mails te personaliseren.
EQUIBUCHES Kan wel geconsolideerde statistieken m.b.t verkopen en transactiestructuren aan betrouwbare derden meedelen. Deze informatie bevat echter geen persoonlijke klantengegevens.

EQUIBUCHES verkoopt, verhuurt of commercialiseert op geen elke wijze informatie over zijn klanten


Artikel 12. Copyright

Juridische informatie – Voorwaarden tot het gebruik van de website

Het gebruik van de website is onderworpen aan de eerder vermelde algemene voorwaarden. Bij het openen van de website verklaart U, zonder eing voorbehoud, kennis genomen te hebben van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze ook te aanvaarden.

Kwaliteit van informatie en service, beperking van aansprakelijkheid.

De hypertext links aanwezig op de portaalsite van EQUIBUCHES die mogelijk de gebruiker naar andere internet sites doorverwijzen, vallen buiten de verantwoordelijkheid van EQUIBUCHES. De klant is zelf gehouden aan de gebruiksvoorwaarden van deze sites.
Recht op intellectuele eigendom

Teksten, pagina lay out, illustraties en andere elementen aanwezig op de website zijn exclusieve eigendom van EQUIBUCHES en auteursrechtelijk beschermd. Naargelang het geval, kan het zijn dat deze elementen eigendom van derde partijen zijn, waarvoor EQUIBUCHES het gebruiksrecht heeft verworven.

Tenzij anders bedongen, mogen de teksten of cijfergegevens aanwezig op de site gratis worden overgenomen, evenwel mits bronvermelding, en dit uitsluitend voor niet-commerciele of niet-publicitaire doeleinden. Overname voor strict commerciele of publicitaire doeleinden, of aanwending van op de site aanwezige grafische of auditieve elementen of applicaties is strict verboden zonder schriftelijke toelating. Elke aanvraag in die zin dient rechtstreeks aan de directie van EQUIBUCHES gericht te worden.

Instellen van links naar de site

EQUIBUCHES geeft zonder voorafgaande kennisstelling de toelating tot surface linking, die terugvoeren naar de homepage van de portaalsite of naar een van de andere onderliggende pagina’s.
Evenwel, het gebruik van technieken die het doel hebben gehele of gedeeltelijke pagina-inhouden in een andere site te integreren, en die zelfs zo om te vormen dat ze zelfs maar gedeeltelijk op het origineel lijken is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor gebruik die kan leiden tot verwarring wat de herkomst van de informatie betreft, met name framing of in-lining. U dient voorafgaand een schriftelijke toestemming bij de directie van EQUIBUCHES aan te vragen.


Artikel 13. Integraliteit

Indien één van deze voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn omwille van wijziging in regelgeving, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 14. Duur

Deze voorwaarden zijn geldig zolang de diensten van EQUIBUCHES aangeboden worden.


Artikel 15. Bewijsvoering

De gegevens die bewaard worden in de gegevensbank en de informatica systemen van de firma EQUIBUCHES en haar partners en die volgens gangbare normen beveilligd zijn, worden beschouwd als bewijsstukken van communicatie met de klanten, bestellingen en betalingen tussen beide partijen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor wat betreft leveringen in de Benelux. De goederen die door EQUIBUCHES te koop worden aangeboden, zijn conform aan de beschrijvingen en presentatie in de catalogus. Ondanks onze voorzorgen is het mogelijk dat er drukfouten in de catalogus aanwezig zijn. In geen geval kan EQUIBUCHES hiervoor aansprakelijk gesteld worden.


Artikel 16. Archivering van transacties

Bestelbonnen en facturen worden op een duurzame drager opgeslagen, die het toelaat conforme kopies te genereren.
Article 17. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting is het wenselijk rechtstreeks met de firma al-living tot een vergelijk te komen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt, zijn enkel de zetels van het arrondissement Namur bevoegd.